Personal Curtain

Size:

43”w x 80”h x 43”d(in)
109.22w x 203.2h x 109.22d (cm)

Medium:

porcelain, yarn, nail polish (performative work)

Year:

2014

Photo Credit: Minah Park